ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Kuyucu Murat Paşa Kimdir, Kim Değildir?

Kuyucu Murat Pasa

Kuyucu Murat Paşa

Her ilmin kendine ait bir metodoloji vardır. Bunlar arasında tarihi de saymak artık bir zaruret halini almıştır. Nitekim tarih ilmi, yalnızca savaşların ve ardından imzalanan barışların zamanlarını bilmekten ibaret değildir. Bunun yanında yaşanan hadiseler üzerinden tahlil ve sentez yapabilmek –fakat belli kalıpları kırıp, tarafsız yaklaşabilmek şartıyla- son derece önemlidir. Bizde “Celali İsyanları veya Fetreti” olarak bilinen ve bu isyanlar esnasında faal bir rol oynayan Kuyucu Murat Paşa, çoğu zaman belli ideolojiler çerçevesinden ele alınmış ve aslında olduğundan çok daha farklı bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Fakat bu noktada akla şu soru gelmektedir: Acaba manzara zannedildiği gibi midir ve Paşa’nın yaptıkları sadece keyfi bir idarenin neticeleri midir?

Devlete isyan Eden Celaliler
Devlete isyan Eden Celaliler

Osmanlı Devleti’nde yaşanan bazı hadiseler, yapısı itibariyle hassasiyet arz eder. Bunların başında “kardeş katli” mevzusu gelir. Bunun gibi imparatorluğun en sıkıntılı dönemlerine tekaddüm eden bir zamanda ortaya çıkan Celali ayaklanmaları da söz konusu gruba dahil edilmelidir. Peki imparatorluğa ısyan eden bu kişiler kimdi ve neden bunlara Celali denmektedir, önce onu ele alalım.

Osmanlı sultanları, devlet menfaatine çalışan imtiyazlı şahsiyetlere hak ettikleri değeri her zaman göstermeye çalışmışlardır. Söz konusu şahıslardan bir tanesi de etrafına topladığı müritleri ile tanınan ve sevilen Safiyüddin-i Erdebelî’dir. Bundan sonra gelen kişiler için de, -hallerini değiştirmediği sürece- söz konusu imtiyazlar devam etmiştir, tâ ki Şeyh Cüneyd’e kadar. Şeyh Cüneyd ile Anadolu’da teşekkül eden fikrî ve itikadî ayrılıklar bir zaman sonra Şah İsmail ile şahikaya ulaşmış, nitekim Yavuz Sultan Selim zamanında (1514) bu ihtilaflar bir müddet sükun bulmuş ise de, daha sonra 1519’da mehdilik iddiası ile ortaya çıkan Bozoklu Şeyh Celal, etrafına topladığı kişiler ile Ankara üzerine yürümüştür. Bu ayaklanma da Şahsuvaroğlu Ali Bey’in müdahalesi ile yatıştırılmıştır. İşte bundan sonra tarihçiler, Anadolu’da çıkan isyanlara Bozuklu Celal’in adına nispeten Celalilik, bu ısyanı çıkaranlara da Celalî demişlerdir.

17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu sıkıntı günler yaşamaya başlamıştır. Nitekim Batıda Avusturya ile uzun süredir

Donemi Tasvir Eden Bir Gravur
Dönemi Tasvir Eden Bir Gravür

savaşılmaktadır. Doğuda ise bu durumdan istifade etmek isteyen Safevileri görüyoruz. Safeviler fırsat buldukça Osmanlı topraklarına saldırmakta, aynı zamanda “düşmanın düşmanı dostumdur” fehvasınca hareket ederek, benimsedikleri dinî saplantılarını –Şii propagandacılar vasıtası ile-  Anadolu’ya yaymaktaydı.

Anadolu tam bi kaos içindeydi. Haçova Savaşı’na katılmaları emredildiği halde, savaştan kaçarak tam bir korkaklık gösteren bir takım sipahi grupları, bu kez Anadolu’da yiğitlik(!) göstermeye başlamış, gerek dağa çıkmak suretiyle ve gerekse de İran desteği ile eşkıya gerillaları meydana getirmişlerdi. Halkın malına, ırzına ve canına zorla tecavüz etmeye başlayan bu Celali grupları Anadolu’nun belli başlı bölgelerinde toplanmıştı. Bunların başında Karayazıcızade Abdülhalim, Canpolatoğlu, Kalenderoğlu, Meymun, Muslu Çavuş gibi kişiler gelmekteydi. Abdülhalim etrafındakiler ile Sivas’tan Urfa’ya kadar uzanan topraklarda adeta saltanatını ilan etmiş ve hatta civar vilayetlere “Halim Şah Muzaffer Bada” ibareli tuğralı fermanlar bile göndermişti. Anadolu halkı önüne geçilmesi zor bir baskı altındaydı. Kimi çocuklar zorla ailelerinden kaçırılıp dağa kaldırılıyor, evlere hunhara baskınlar yapılarak halka zulmediliyor, öldürülüyor, eşyaları yağmalanıyordu.  Ve işte bundan sonra Kuyucu Murat Paşa ortaya çıkıyordu.

Kuyucu Murat Pasa nin Restore Ettirdigi Selcuklulardan Kalam Alaeddin Camii
Kuyucu Murat Pasa’nın Restore Ettirdiği Selçuklulardan Kalan Alaeddin Camii

Neden Kuyucu?

Yaptığı çeşitli devlet görevlerinden sonra Avrupa’daki savaşların bir çözüme bağlanması sebebiyle o bölgeye yollanan Murat Paşa, 1606’da Zitvatorok anlaşmasını imzaladıktan bir müddet sonra İstanbul’a çağırılmış ve artık büyük bir problem haline dönüşen Celali isyanlarını bastırması için padişah tarafından tam salahiyetle görevlendirildi.

Murat Paşa 1585 senesinde Safevilere karşı yapılan Tebriz seferinde, atı ile savaş meydanındaki kuyuya düşmüş ve düşman tarafından esir edilmişti. Safeviler elinde rehin kalan paşa, 1590’da imzalanan anlaşma ile serbest bırakılmıştı. İşte Murad Paşa’ya Kuyucu sıfatı verilmesindeki birinci etken, savaş meydanındaki kuyuya atıyla düşmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim yıllarca bu sıfat kendisinde kalmıştır. İkinci rivayet ise Anadolu’da ektikleri fitne ve fesat tohumları ile devlete ve tebaaya büyük zararları dokunan âsilerin işini gördükten sonra kuyuya doldurmasıdır. Bu ikinci rivayetin de doğru olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim hukuken devlete “âsi ve bâgi” olan ve on binlerce insanın ölümüne sebep olan bu kişiler için değil defin işlemi yapılması, yıkanıp kefenlenmesi bile uygun görülmemiştir.

İlk dönem tarih kroniklerine baktığımızda Paşa için kimi zaman aşırı ithamlar olduğu söylenir. Fakat bunun yanında kendisi için “yapılması gerekeni yaptığı” tespiti hep görmezlikten gelinir. Örneğin Peçevi Tarihi’nde paşa için asileri murdar gibi kuyulara doldurttuğu belirtildikten sonra “Cesaretli, gayretli, saltanatın namusunu korumakta çok gayretli, bir devlet sahibi idi” denilmektedir.

isyanar, Bastiran Murat Pasa nin iktidara Gelmesinde Onemli Bir  Rol Oynayan Buyuk ilim Adami Sunullah Efendi
İsyanı bastıran Murat Pasa’nın iktidara Gelmesinde Önemli Bir Rol Oynayan Büyük ilim Adami Sunullah Efendi

Olayı ideolojik saplantılar perspektifinden tahlil etmeye çalışanları bir kenara koyacak olursak, hemen hemen bütün muteber kaynak ve biyografiler onun devleti adına çok büyük hizmetler gördüğünde ve hatta Anadolu’da dağılan birliği yeniden kurduğunda müttefiktir. Paşa, devrin padişahı I. Ahmed Han tarafından büyük iltifatlara kavuşmuş, bir kangren haline dönüşen isyankârları, bütün bir vücuda (imparatorluğa) sirayet etmeden ber-taraf etmiştir.

Yine ilk dönem kroniklerde onun “Merd-i mülhid (dinden çıkan) tövbekar olmaz” düsturuyla hareket ederek çok sıkı tedbirler aldığı belirtilir. Bunun yanında bu kaynaklardan Naima’yı, Peçevi’yi, Zübdet’üt-Tevarihi’i, Solakzade’yi Kirkor’u tam manasıyla okumayıp, sadece işine gelen tarafları alarak delil olarak sunmak, ilmi bir yaklaşım olmadığı gibi, o döneme olan vukufiyetin de ne kadar zayıf ve eksik olduğunu gösterir. Kaldı ki, uç birer örnek olarak gösterilen ve düşünüldüğünde bile sadece bir fanteziden yahut bilmem kaçıncı ağız rivayetten öteye gidemeyecek olan hadiseleri kritik etmeden ve yorumlamadan sindirmek, tarih metodolojisine de ters düşmektedir. Bütün bunlardan sonra Celali ayaklanmalarının Osmanlı İmparatorluğu’na getirdiği zararları birkaç kısa madde halinde sıralayıp yazımızı sonlandıralım.

Neticeler

1) On üç, on dört sene devam eden Celâlî şakaveti dolayısıyla; Suriye, Irak ve Anadolu âdeta elden çıkmış gibi bir vaziyete gelmişti. Asayiş kalmamış, ticaret durmuş ve iktisadî durum çok gerilemişti. Nitekim tarihçi Hammer, Avusturya savaşının devlete Celâlî fetreti derecesinde insan ve para kaybettirmediğini yazmaktadır.

Pasa nin Antalya da Yaptirdıgı Camii
Paşa’nın Antalya’da Yaptırdığı Camii

2) Celali isyanlarının yıkıcı faaliyetleri, 1603’ten sonra şehirlere de sıçradı. Nitekim bu sıralarda Ankara’dan başlayarak, Afyon, Kütahya, Isparta, Kastamonu, Amasya, Tokat, Malatya, Harput, Maraş, daha pek çok şehir ve kasaba büyük felâketler yaşadı. Bunların pek çoğunda evler, hanlar, dükkanlar hattâ mescid ve medreseler, âsilerin çıkardıkları yangınlarda harap oldu.

3) Bu yıllarda köylü halk, kasaba ve şehirlere kaçtığından, tarlalar ekilmez oldu. Ticaret durduğu gibi Anadolu’da büyük bir kıtlık baş gösterdi.

4) Sadrazam Kuyucu Murad Paşa, İran üzerine yürüyeceği halde Celâlî isyanlarının bir kangren hâlini alması yüzünden dört yıl boyunca âsilerle uğraştı. Bunu fırsat bilen İran şahı I.Abbâs, bir taraftan Celalilere destek sağlarken, diğer yandan Osmanlı hâkimiyeti altındaki Şirvan, Şemahi ve Gence kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Kuyucu Murad Paşa 1610 yılında çıktığı İran seferinde bu kaleleri geri aldı.

26 Yorum »

 • Ali diyor ki:

  Günümüzde asilere kucak açanlar ve Osmanlıyı örnek gösterip bizde ozlar gibi 72 milleti bir ayada yaşatırız diyenler tarihimizi iyi araştırsınlar,işte asilere osmanlının verdiği cevap burada buyursun okusunlar

 • sosyolog diyor ki:

  bu yazıda hiç bir tarafsızlık yok… gayet taraflı bir dille kaleme alınmış.. sosylojik olaylara tek yönden değil de bir kaç yönden bakılırsa tarih daha aydınlatıcı olur.. bu isyana sebep olan anadoluda ki halka rahat mı batmış??acaba neden isyan etmiş onca insan… lütfen tek taraflı bakmayalım olaya..

 • selim diyor ki:

  İlkel insandan, günümüz modern insana kadar
  insanlar tümüyle üstünlük için savaşmışlar. sanırım bu üstünlük egosu insanın mayasında var
  bakın bu yapılan yorumlarda bile insanların kendi üstünlüklerini sergilemede yarış ettikleri nasılda belli.
  demekki TARİH: ezen ve ezilen insanların birbirlerine karşı mücadelesi imiş. bu A devleti olur veya Bdevleti olur
  heryerde sorun aynı. farklı diyen varmı acaba.

  • 4. murat diyor ki:

   Hangi moder insan şöyle etrafına bak nerde yasiyon örümcek 80 ihtilâli nı düşün cok uzak değil modern insan yakın tarihe bak israil neler yapıyor modern insan adnan medrese-i aşıyorlar modern insan kuyucu iyi yapmış velevki masum insan. Olse bile

 • ahmet tintin diyor ki:

  osmanlıya isyan eden osmanlıyı yıkmak isteyen celaliler aynnı zamanda şii mesebinden olmasından iran destekl idi.bu mesepsizler çanakkale savaşı dada cepeye çanakkaleye gitmemiştir ufak 20 30 kişilik guruplar halinde egede köylreri basıp kadın ihtiyar lara zulüm edip altınlarını gasp etmişlerdir.

  • Aziz diyor ki:

   Senin deden mi Canakkale savasina katildi.Hic sanmiyorum.Cogunuz Anneleri Türk ve Müslüman olmayan Sirp devsirmeleri Osmanliyi yagliyorsunuz.Hamgi padisahin annesi Türk tür?

 • oğuz diyor ki:

  bazı tarih bilmeyenler buraya toplanmış. kuyucu dönemindeki isyancıların kaçı alevi ya da şii'dir. abhaza, gürcü kökenlilerinde önderliğinde de isyanlar oldu. ayrıca bu dönemde isyancıliderleri alevide değildir.kuyucu murat isyanları kanlı bir biçimde bastırmış, osmanlı devletini rahatlatmıştır. yaptıklarının hesabını vereceksede artık ahirette verecektir.

 • Rauf diyor ki:

  Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir;
  tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
  atasözünün anlamı ve açıklamasını hayata uygulamış bir devlet adamı mekanın cennet olsun İnşAllah,
  pkk için de aynısını yapacak bir gerçek vatan sever çıkar İnşAllah

 • serdar diyor ki:

  Mekanın cennet olsun Kuyucu Murat Paşa. Senin gibi insanların kıymetini şimdi daha iyi anlıyoruz.

 • wolf diyor ki:

  Kılıç kınından çıkmadan it sürüsü dağılmaz.

 • Kahraman Aydoğan diyor ki:

  anadolu da 16. yy sonunda çıkan ve 17. yy da en müşeddit hale bürünen ayaklanmaları doğan avcıoğlu ve de benzeri ziyadesi ile Türkçü ve ideoloji ve rejim yanlısı kaynaklar ile ve tam tersi İslamcı ve Osmanlıcı kaynaklar nazarı doğrusunca kabul buyuran her iki kısım tarihçi ve meraklısı şunu iyi bilmelidir Kuyucu Murat Paşa; a) Rejim karşıtlarına karşı bir mücadele bulunmamamıştır vak'a rejim algısı yoktur isyan edenler özgürlük için de isyan etmemiştir. Ya da kafir de değildirler meshebi tartışma odağı olmaktan öte ki o zamanlar uema dışında kimsenin umru olmayan bir durumdur b)Devlet-i Osmani için siyasi maşalardır bir iç karışıklık ve düzen bzuculuktur meshepsel manada ise devletin hanefi olması asıl celali gurubunu rahatsız etmektedir. Her üniter devlet gibi osmanlıda bütünlüğünü korumak ve toprağın değerli olduğu ve dünyada hakim feodal moda gereği bunu genişletmek arzusu ile ayaktaydı. c) Merhum Murat Paşa Bir askerdir ve payitahtın emrini yerine şiddetle getirir zira bir asra yakın süren bu çatışma devletin çöküşünü ve halkın fakirleşmesini hızlandırmıştır. Sanılanın aksine iç huzursuzluk ne meshepleri ne de rejim biçiminin ürünüdür celali şeyhleri ve onların hakimiyet ortaklığı iddiasıdır yani siyasidir halkın huzurunu kaçıran iç isyanları ise her devlet 17. yy da adı yunan site devletleri tarihine karışmış demokrasi ile değil şiddetle bastırıdı bu ne kuyucu murat aşanın ne osmanlının suçudur ayrıca tarihte suçlu aranmaz sebep aranır delil aranır zira her devlet bütünlüğüne kast edenleri acımadan yok eder Sovyetler nazi almanyası Maocu çin İngiliz monarşisi ve de Türkiye cumhuriyeti ;rejim ya da inancı ne olursa olsun siyeseti gereği zulm olarak adlandırılabilecek kadar ileri şiddet uygular

 • Metehan diyor ki:

  Bütün devşirme Türk düşmanları gibi Hırvat kokenli Kuyucu Murat Paşa’da iyi Turk katlederdi, Anadolu’da 70 000 Türk katlettiği söylenir.. Ama bugun tarihin karanlik sayfalarinda kalmis bu rezillikleri kimse önemsemez, ne tuhaf!

Yorum Yazın