Scroll Top

Osmanlı Arşiv Belgeleri

İbnülemin Osmanlı Arşiv ve Döküman Kütüphanesi
Tarihe hizmetlerine ve muazzam eserlerine atfen, bu bölüme  İbnülemin Mahmut Kemal İnal‘ın adı verilmiştir.

 

    [slider title=”Başbakanlık Osmanlı Arşivi Klavuzu İçin Tıkayınız?” group=”accordion-1″]

Tahrir Defterleri

Osmanlı devletinde 15. ve 16. asırda Timar sisteminin bir gereği olarak bölgedeki gelir kaynaklarının tespiti maksadıyla sayım yapılmıştır. Tahrir denilen bu işlemde şehir, kasaba, köy ve çiftlikler birer birer dolaşılarak buralarda oturan vergi mükellefleri, içlerinde vergiden muaf olanlar varsa hangi vergiden ne sebeple muaf oldukları yapılmış; bunun yanında topraklı ve topraksız köylüler, evli ve bekâr haneler, meslek gurupları, ilmiyeye mensupları, ihtiyar ve sakatlar ayrı ayrı kaydolunmuştu.

 

Her köyün merası, ormanı, korusu, yaylağı, kışlağı, çayırı cins cins gösterilerek yetiştirilen mahsuller ve senede vermekle mükellef olunan vergi miktarı deftere geçirilirdi.

Soy Acağı Çıkarırken Tahrir Defterleri

Soy araştırmacısı yakın nesebini tespit edebildiği taktirde eski yüzyıllardaki bu kayıtlara da başvurarak daha da gerilere gidebilir. Özellikle orta Anadolu bölgelerinde bu defterler sayesinde çok derin geçmişini tespit edebilen aileler vardır. Fakat bu defterlerin bazısında isimler lakapları ile beraber yazılmadığından araştırmacıya güçlük çıkarabilir. Binaenaleyh bu defteri okumanın derin Osmanlıca bilgisi gerektirdiği de açıktır..

Soy ağacı Nasıl çıkarılır ?

    [/slider]

154 Nolu Icmail Timar Defteri (Bayburd, Kelkit, Kökanes, Yağmurderesi, Tercan, Erzurumabad, Kemah ve Erzincan nahiyelerindeki tımarları havi). – Oku – İndir

950 Nolu Tahrir Defteri:  1222  yılı, Tarblus merkezli Arap vilayatı  Şam, Kudüs, Nablus, Gazze, Lecun sancaklannm hasılat icmalini havi defter  Oku İndir

131 Nolu 932 Yılı Tahrir Defteri: Şam Vilayeti Gazze Sancağı: Gazze livasının timar, evkaf ve emlakini mubeyyin icmal defteri Oku İndir:

 430 Nolu,  926 Yılı, Şam vilayeti Tahrir Defteri: Şam vilayetinin bazı nahiyeleriyle Havran’a tabi nahiyelerin nufus ve hasılatnı ve evkafını mubeyyin mufassal defter.(y.tt) – Oku İndir

383 Nolu 1548 Yılı, Şam Şancağı Tahrir Defteri – 1. Kisim Oku 1. Kisim indir 2. Kisim indir

296 Nolu, 683 Yılı Şam vilayeti Nablus Sancağı Tahrir Defteri: Nablus livasının icmal kayıtları. Oku İndir:

1281 Nolu, 959 Yılı  Halep vilayeti Humus Sancağı Tahrir Defteri: Humus koylerinin nufus, hasılat, tımar ve evkafını havi mufassal tahrir defteri.  Oku İndir:

 378 Nolu, 1551 Yılı, Halep vilayeti, Kilis Birecik livası, Tahrir Defteri Oku İndir:

973 Yılı, 545 Nolu, Halep Vilayeti, maaret sancağı Tahrir Defteri: Haleb’de Maarra livasının timar icmal defteri. (y.tt)  Oku İndir:

 524 Nolu, 1573 Yılı, Halep Vilayeti, Selimiye sancağı Tahrir Defteri: Haleb livasına tabi Selmiye ve Ala nahiyelerinin kura ve mezarii, mahsulat, has, zeamet ve timarlanı mubeyyin mufassal tahrir defteri. Oku İndir:

686 Nolu, 1005 Yılı Halep vilayeti Hama Sancağı Tahrir Defteri: Safed livasının kanunnamesiyle nufus ve hasılatmı ve timarlanı ve evkafını havi mufassal tahrir defteri. Oku İndir:

401 Nolu, 926 Yılı, Arap Vilayatı Şam sancağı Tahrir Defter: Şam civarındaki nahiyelerde vaki koylerin nufus ve hasılatı ile has, zeamet ve tımarlan ve evkafı ve Türkmen, Kürd ve Arab cemaatlanm havi mufassal tahrir defteri. (y.tt) Oku İndir:

1571 Yılı Arap Vilayatı Trablus sancağı Tahrir Defter: Oku İndir:

474 Nolu, 1569 (977) yılı Şam vilayeti Şam Sancağı Tahrir Defter: Şam vilayeti kanunnamesi ile köylerinin nufus ve hasılatını ve timarlarını ve evkaf karyelerini havi mufassal tahrir defteri:  1 Kısım Oku 1. Kisim İndir

543 Nolu Şam vilayeti şam Sancağı Tahrir Defter:
Okuİndir

491 Nolu Şam vilayeti şam Sancağı Tahrir Defter:
Okuİndir

767 Nolu Tahrir Defteri (Osmanlı arşivinde tahrir fonunda kayıtlıysa da Tahrir defteri değildir) : 1638 (H.1048) Yılı Tabslus eyaleti, Hazine-i Hassa gelir ve masarif defteri: Trablusşam Mirimiranı Şahin Paşa ve Defterdan Sunullah Efendi zamanlannda tutulan vilayet varidat ve masarifat ruznamçe defteri. Oku İndir

05152 Nolu Maliyeden Müdevver Defter 1 Kısım Oku 1. Kisim İndir 2. kısım Oku2. Kisim İndir
3. Kisim Oku3. Kisim İndir4. Kisim Oku 4. Kisim İndir -Devamı Yüklenecektir-

1278 (1862/1863) tarihli “Kemah sancağı” alaybeyliğine 23480 akçe zeamete mutasarrıf Seyyid Mehmed Mikdad’ın tayinine ilişkin bir arşiv vesikası. Başbakanlık Osmanlı Arşivi: Dosya No:26 Gömlek No:1278 Fon Kodu: C.TZ.
Belge Hakkında: Vesikaya göre, ismi geçen şahıs önceden intikal eden bir zeametin sahibi olarak alaybeyi tahin olunmuştur. Böyle geç bir devirde timar tevcih edilmesi ilginç olsa d, aslında burada önceden devreden bir timarın intikali söz konusudur.İndir

Ağa Kapısı olarak anılan eski yeniçeri kışlasının Şeyhülislamlık’a dönüştürülmesine dair Sultan II. Mahmud’un Hattu Hümayunu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kodu: HAT 294/17477 İndir:

Haritalar: Çeşitli ebat ve boylarda, Osmanlıca – Rumeli-i Şahane Haritaları: (Haritalar için Asan Ristemov‘a teşekkür ederiz.)

Osmanlı Arşivinden Orjinal Haritalar:

surici ve uskudar
İstanbul- Suriçi ve Üsküdar
Asyai Osmani (Osmanli Asyasi) Anadolu Osmanli Vilayetleri ve Ortadogu
Osmanlı Asya’sı Anadolusu
Kafkasya Rusya-Osmanli iran devletleri arasında sınır kafkaslar nil deltası afganistan
1900 Başında Kafkasya
oniki ada ege (adalar) denizi
(Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti)
istanbul haritasi catalca sancagi istanbul bogazi
İstanbul Haritası
Avrupa Turkiyesi -Trakya - Avrupai Osmanli
Avrupa Turkiyesi
Rumeli_demiryollari
Rumeli Demiryolları Haritası
Osmanli -Adadolu demiryollari
Anadolu Demiryolları Haritası
Anadolu vilayetleri
Anadolu Vilayetleri

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar