Scroll Top

Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Uluslar Arası Osmanlı Araştırmaları Kongresi

Osmanlı tarihi araştırmacılarını bir araya getirerek uluslararası bir kongre toplanıyor.  Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongre, Osmanlı tarihi alanında ortaya konan yeni araştırmaları, oluşan son teamülleri önümüze serecek, geniş konseptli olma özelliği ile ileride yapılacak çalışmalara farklı bir perspektif ve dinamik kazandıracak. İlkini Sakarya Üniversitesi’nin organize edeceği kongrenin önümüzdeki yıllarda düzenli olarak Osmanlı coğrafyasında yer alan diğer ülkelerde devan etmesi planlanıyor.  Hedeflendiğine göre, kongrenin Osmanlı araştırmalarının en prestijli toplantılarından biri olması öngörülüyor.

Kongrenin İnternet Sayfası

***      ***      ***

Bilindiği üzere modern Osmanlı araştırmalarının ilk fitili batı merkezli bir tarih anlayışı ve yaklaşımı ile ateşlenmişti. Batının etkisi ile başlayan bu ilk çalışmalar yer yer iktisadi menfaatler, siyasi hedefler taşıyor, Garb’ın Şark’a yönelik politikalarına uygun, verimli reçeleleri yazmayı hedefliyordu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar “Euro-Centiric” – “Avrupa-merkezli” bir paradigma üzerinden yürüyor, batıya ait kavramlar, referanslar temel ittihaz edilerek doğuya rol biçiliyordu.

Diğer bir ifade bu çalışmalar, öz itibariyle Batı’nın (Occident) Doğu’yu (Orriant) kendi kültürel ideolojik enstrümanları üzerinden; bu enstrümandan türeyen kelime, imge ve kavramlar kanalıyla tahlil etmesi ve algılaması meselesiydi. Oryantalizm denilen bu yaklaşım zaman içerisinde tavsadı, zayıfladı ve nihayet son takipçilerinin sahneden çekilmesi, Avrupalı devletlerin “Doğu” politikalarını revize etmesi, akademik etik ve ahlak ilkelerinin Dünya çapında temel değer halini alması ile raf ömrünü doldurdu.  Ardında “örtülük oryantalizmi” miras bırakarak  gitti.

Öte yandan oryantalist tetkikler, Doğu çalışmalarını ve onun en önemli parçasını teşkil eden modern Osmanlı araştırmalarını “hiç yok” noktasından belli bir seviyeye taşıdı. Bu seviyeden sonra Osmanlı çalışmaları farklı veçhelere evrilerek gelişimine devam etti. Ancak  üzerindeki Oryantalizmden tevarüs eden bazı çizgiler ve yansımalar bu güne değin devam edegeldi.

Bu yansımalar kimi zaman Osmanlı tarihinin kendine özgü, şahsına münhasır karakterinin ortaya çıkmasına mani oldu. Osmanlı coğrafyasında yaşayan toplumların, birbirlerini anlamalarına, tanımalarına, karşılıklı ilişkiler kurmalarına, stabil köprüler inşa etmelerine engel teşkil etti, ediyor…

Uluslar Arası Osmanlı Araştırmaları Kongresi ve Misyonu

Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Osmanlı çalışmalarına oryantalizmin katkısını yadsımadan, söz konusu bu toplumların aralarındaki tarihsel birlikteliklerin farkına varmalarını sağlamayı hedefliyor. Akademik vizyon ve ilmi üslup dahilinde yeni bir bakış açısı oluşturulmayı amaçlıyor.  Bu amaçlarla Osmanlı dünyasına yelken açan kongrenin, ilk adımı Türkiye’de atılıyor. Uygun zemin oluştuktan sonra kongrenin, Osmanlı coğrafyasında yer alan farklı ülkelerde düzenlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan bugün Ortadoğu’nun içinden geçtiği süreç, özünde barındırdığı farklı etnik ve dinsel yapılara rağmen, Osmanlı İmparatorluğu’nun altı yüzyıllık bir barış ortamını nasıl sağladığını bir kez daha gözden geçirmeyi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla güncel olguları anlamak iyi analiz edebilmek, Osmanlı tecrübesine bakmayı da gerektiriyor. Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Osmanlı tercübesinden kesitler sunması açısından önem arz ediyor.

 

Kongrenin Bilim Kurulu

Kongrenin Yürütme Kurulu

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar